pro děti

Čtyři druhy tanečních hodin, které by mohly zaujmout vaše dítě

Taneční příprava
Lektorka dětských tanečních hodin Jarmila Bathyányová z

Pro koho je určena
Hodiny navštěvují děti od dvou let. To je věk, kdy dítě začíná chápat rytmus. Hlavním předpokladem je spontánní pohybová reakce na rytmickou hudbu. Dítě by mělo být schopno opakovat jednotlivé prvky a pohyby po lektorovi.

Jak probíhá hodina
Taneční hodiny probíhají hravou formou. Děti zrcadlově opakují předváděné taneční pohyby přiměřené jejich věku.

Čtěte také:

Odborník na výživu: Proč je dobré během jídla pít? Má to vliv i na příjem kalorií

Prostřednictvím her, zábavy a dětských a současných moderních písní si zdokonalují taneční schopnosti, rytmické a hudební cítění.

Velký důraz je kladen na osobnost lektora, jeho práce je založena z velké části na improvizačních schopnostech. Na hodinách jsou ze začátku přítomni i rodiče, kteří splňují roli asistenta – pozorovatele.

Později, když už dítě zná prostředí a získá si tam kamarády, je už přítomnost rodiče dobrovolná.

Co přitom dítě získá
Naučí se zvládnout základní taneční prvky, vyjádřit náladu, která vyplývá z písně a hudby přirozeným kultivovaným pohybem.

Rozvíjejí se jeho pohybové schopnosti, zlepšuje se koordinace pohybů a držení těla, zpevňuje se svalstvo. Rozvíjí se pohybová paměť, vnímání rytmu a dynamiky hudby.

Kromě toho se dítě učí začlenit do kolektivu vrstevníků a komunikovat s nimi.

Pro koho je určen
Jedná se o aktivitu, která využívá slovenské lidové písně, hry a říkanky pro děti od 18 měsíců, které projevují zájem o hudbu a pohyb s ní spojený.

Dítě by mělo mít natolik vyvinutý motorický aparát, aby mu umožňoval účastnit se pohybových aktivit. To znamená, že by mělo s jistotou chodit.

Dalším předpokladem je jistá úroveň sociálního vyzrání, protože jde o kolektivní aktivitu. Dítě by se nemělo bát ve skupině jiných dětí a dospělých a postupně by mělo začít spolupracovat s okolím.

Jak probíhá hodina
Na úvod každé hodiny se děti přivítají říkankou, poté následuje rozcvička. Vždy je přichystán program na určité téma.

Děti se seznámí s písničkami, říkankami a jednoduchými choreografiemi. Všechny aktivity jsou spojeny určitým příběhem, do kterého zapadají písničky.

Při tancování a říkankách se využívají různé pomůcky – hudební nástroje, lidové předměty a hračky. Jednotlivá gesta a kroky se nacvičují nejprve pomalu, až když je děti zvládnou, jde se „naostro“.

Pokud se při choreografii využívá nějaká pomůcka, nejprve si s ní děti seznámí, chvilku si s ní pohrají a prozkoumají, co si s ní dá dělat.

Děti většinou doprovázejí matky, které se do dění aktivně zapojují, mnohé choreografie nacvičují s dětmi společně. Takto se dítě učí nejen od lektora, ale také od osoby, na kterou je citově vázáno.

Co přitom dítě získá
Poslechem a zpíváním písní si děti zdokonalují řečové schopnosti, hudební a rytmické cítění a přitom získávají vztah k lidovým tradicím.

Zároveň si rozvíjejí pohybové dovednosti, hrubou motoriku či koordinaci pohybů a manipulaci s jednoduchými hudebními nástroji a jinými pomůckami i jemnou motoriku.

Při interakci s jinými dětmi se rozvíjejí sociální dovednosti a prohlubuje se vztah s rodičem nebo jinou doprovodnou osobou. Na závěr kurzu si děti připravují krátká dobrovolná vystoupení, na kterých posilují své sebevědomí a sebeprezentační schopnosti.

Pro koho je určen
Kritériem pro přihlášení malých baletek je dovršený věk čtyři roky. Děti by měly být schopny samostatně pracovat s učitelem. Vhodné je, pokud již navštěvují mateřskou školku.

Jak probíhá hodina
Hodiny jsou velmi pestré. Začínají se úvodním pozdravem a následně prací na podložkách na zemi, přičemž pomocí cvičení ať už na zádech, na břiše, vsedě či kleku si dítě postupně procvičí a uvědomí možnosti práce celého těla.

Pokračuje se cvičeními ve stoje a osvojování si jednoduchého tanečno-pohybového materiálu, což vede k malým tanečním vazbám – pohybovým hrám se zpěvem.

Dále se využívají oblíbená rytmická cvičení, která mohou být obohacena o hru na snadno ovladatelné Orffovy nástroje či různé dětské perkusivní nástroje.

V závěru hodiny se děti věnují základním pohybovým prvkům taneční gymnastiky, hrám rozvíjejícím tvořivost a improvizaci. To vše za doprovodu živé klavírní hudby našich zkušených baletních korepetitorů.

Co přitom dítě získá
Hodiny jsou zaměřeny na tanečně-pohybovou přípravu dětí, budování správného postavení a držení těla, posílení posturálního svalstva, práci na zlepšení schopnosti koordinace a izolované práce jednotlivých částí těla, rytmus, a hudební cítění.

Na hodinách baletu se mimo jiné klade velký důraz také na práci chodidla, což je velkým přínosem pro děti se sklonem k deformitám nohou jako například malá valgozita kotníku nebo sklon k ploché noze.

Společenské tance

Pro koho jsou určeny
Na kroužky společenského tance pro nejmenší se mohou přihlásit děti od tří let. Nejdůležitějším kritériem je, zda se dítě dokáže zařadit do kolektivu, což je velmi individuální.

Některé tříleté děti jsou vývojově dále než jiné pětileté. Dobré je, když už dítě má za sebou nějakou zkušenost s kolektivem vrstevníků.

Jak probíhá hodina
Lektor se zaměřuje především na pohybovou přípravu, po které může dítě v pozdějším věku pokračovat ve výuce společenských tanců.

Motorické schopnosti malých tanečníků se rozvíjejí tak, že se postupuje od nejjednodušších tanečních kroků k náročnějším.

První tance, se kterými se děti seznámí jsou waltz a cha cha, později se přidávají jive, valčík, samba a quickstep. Při rytmických cvičeních se využívají písničky, které jsou u malých dětí momentálně populární, například repertoár Spievankova.

Rodiče nejsou přítomni na hodině. Jejich přítomnost by mohla děti rušit při spolupráci s lektorem a soustředění na učení tanečních kroků. Děti si však pro rodiče připravují vystoupení, takže se mohou před nimi předvést, co se naučili.

Co přitom dítě získá
Nejdůležitějším benefitem je rozvoj motoriky, zlepšení pohyblivosti a koordinace a rozvoj krokové paměti. Při tancování ve skupině a ve dvou se dítě učí brát ohled na jiné a spolupracovat s nimi.

Nejnovější články

Reklama

pr článek

Další články autora

Reklama

pr článek